REGULAMIN ZAJĘĆ I PŁATNOŚCI

1. Zakwalifikowanie dziecka na zajęcia terapeutyczne uwarunkowane jest wstępnym badaniem fizjoterapeutycznym w naszej placówce. Ustalany jest plan terapeutyczny wraz z kosztorysem.
2. Placówka zastrzega sobie prawo do zmian w planie terapeutycznym dostosowując się do stanu faktycznego dziecka.
3. Rodzice są zobowiązani do przekazania wszelkiej posiadanej wiedzy oraz dokumentacji o stanie zdrowia dziecka.
4. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w terminach ustalonych
z terapeutą. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na zajęcia. W przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia nie są przedłużane.
5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są odebrać dziecko punktualnie o czasie zakończenia zajęć.
6. W trakcie terapii dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia. Podczas oczekiwania na wejście do sali, przerwy w zajęciach oraz po zajęciach, odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie.
7. Terapeuta ma prawo poprosić rodziców/opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie
o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli ma to wpływ na efektywność terapii.
8. Placówka zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy w przypadku częstych nieobecności dziecka na terapii lub nieprzestrzegania przez rodziców zaleceń otrzymanych od terapeutów oraz nieprzestrzegania jakiegokolwiek punktu regulaminu.
9. Opłaty za terapię indywidualną i grupową dokonywane są jednorazowo za cały miesiąc z góry, zawsze przed pierwszymi zajęciami. Płatności dokonuje się w biurze firmy gotówką.
10. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o nieobecności dziecka na zajęciach w dniu poprzedzającym planowane zajęcia, do godziny 15. Nieobecność należy zgłosić w placówce. Wskazane jest odwoływanie wizyt za pomoc wiadomości SMS pod numer 793 053 525. W przypadku, gdy zajęcia są odwołane w późniejszym terminie niż wyżej podany, opłata za zajęcia nie jest zwracana.
11. Gwarancją rezerwacji terminu turnusu rehabilitacyjnego jest wpłata zadatku w kwocie 500zł miesiąc przed turnusem. Reszta kwoty wpłacana jest pierwszego dnia zajęć. Odwołanie zajęć podczas trwania turnusu nie podlega zwrotowi.
12. Opłata za zajęcia indywidualne odwołane w ustalonym regulaminowo terminie, przeniesione zostaną na kolejny miesiąc.
13. Zajęcia indywidualne i grupowe, które nie odbywają się z powodu nieobecności terapeuty będą przeniesione na kolejny miesiąc rozliczeniowy.
14. Faktury za dany miesiąc wystawiane są do 10 dnia miesiąca następnego.